0
Koszyk Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0 poz., 0,00 PLN
Twój koszyk jest pusty

Kategorie

Strony informacyjne

Strony informacyjne

Reklamacje i zwroty

Zwroty i reklamacje
 
Reklamacje i zgłoszenia zwrotów należy kierować na adres firmy listownie lub mailowo:
BHU GRAP Jarosław Raulinajtys
adres pocztowy: 64-100 Leszno ul. Leśna 1D
adres mailowy: sklep@grap.pl

Informacja dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz odpowiednie formularze zgłoszenia i zwrotu znajdują się na końcu niniejszego Regulaminu.
 
UWAGA: zasady zwrotów dotyczą tylko odbiorców będących Konsumentami w rozumieniu Art. 22Ustawy Kodeksu Cywilnego z dnia 23.04.1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Nie dotyczy obrotu pomiędzy podmiotami gospodarczymi.
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz 827 z późniejszymi zmianami), możecie Państwo zrezygnować z towaru zakupionego w naszym „Sklepie internetowym” w ciągu 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w jego posiadanie lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Was weszła w jego posiadanie. Odstąpić od umowy można bez konieczności podawania przyczyny.
 
Zwrot towaru należy zgłosić w ustawowym terminie w jakiejkolwiek formie (pismo wysłane pocztą, faksem lub poczta elektroniczną). Można również wykorzystać formularz zgłoszeniowy odstąpienia od umowy, zamieszczony na naszej stronie internetowej (ale nie jest to obowiązkowe) i przesłać do naszej Firmy droga elektroniczną lub pocztą. Po otrzymaniu potwierdzeniu zgłoszenia, należy przesłać zwracany towar najpóźniej w ciągu 14 dni, na własny koszt do Sklepu (o ile to możliwe wraz z Paragonem).

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
W ciągu 14 dni zostaną Państwu zwrócone wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostarczenia towaru (zgodnie z art.33 Ustawy, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów).
 
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru  lub do czasu otrzymania potwierdzenia odesłania towaru, w zależności od tego które wydarzenie nastąpi wcześniej.
UWAGA: koszty zwrotu towaru ponosi konsument, w związku z tym prosimy nie wysyłać przesyłek zwrotnych „za pobraniem”

Zastrzeżenia: 
1. Zgodnie z Art. 3 ust.1 pkt.10 Ustawy, przepisy Ustawy nie dotyczą transakcji za którą konsument zapłacił kwotę nie przekraczającą 50 złotych.
2. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w pewnych sytuacjach konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w tym:
a/ Zgodnie z Art. 38 pkt.1 Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu świadczeń za usługę, wykonaną za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed wykonaniem świadczenia został poinformowany, że po jego spełnieniu, utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 b/ Zgodnie z Art. 38 pkt.3 Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu towarów nieprefabrykowanych, lecz zamówionych według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
c/ Zgodnie z Art. 38 pkt. 5, Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
d/ Zgodnie z Art. 38 pkt.9 Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu nagrań dźwiękowych i wizualnych oraz programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 
 
Reklamacje
 
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta BHU GRAP zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Jeżeli jednak zdarzy się, że zakupiony towar posiada jakąś wadę, proszę skontaktować  się z nami, a my określimy optymalny sposób załatwienia reklamacji. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie internetowej i przesłać do naszej Firmy droga elektroniczną lub pocztą. W otrzymanym potwierdzeniu zgłoszenia, Firma nasza określi prawdopodobny, niezwłoczny sposób załatwienia reklamacji:
- naprawa, z ewentualnym wskazaniem miejsca naprawy
- wymiana towaru wadliwego na nowy pozbawiony wad
- zwrot gotówki
Jeżeli z otrzymanego potwierdzenia będzie wynikała konieczność przesłania reklamowanego towaru, należy go przesłać na własny koszt na wskazany adres – UWAGA: nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych i reklamacyjnych wysłanych „za pobraniem”. Przed wysyłką towaru reklamowanego prosimy o kontakt z Nami (telefonicznie lub mailowo) aby ustalić optymalny sposób przesyłki. Koszty przesyłki zasadnych reklamacji zostaną zwrócone po rozpatrzeniu reklamacji.
 
Odsyłając reklamowany towar prosimy podać dokładny opis przyczyny reklamacji oraz okoliczności zakupu w naszej Firmie (jeżeli to możliwe to numer dokumentu zakupu, datę zakupu itp.). Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie ( w ciągu 2 dni roboczych), a po uznaniu jej za zasadną, Firma nasza zakończy postępowanie reklamacyjne w terminie „odpowiednim do czasu naprawy”. Jeżeli miałoby to przedłużyć się o czas dłuższy niż 14 dni, Firma nasza wyśle do Państwa informację o terminie i sposobie załatwienia reklamacji.
Zwrot zasadnych reklamacji odbywa się na nasz koszt.
 
Gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
 
Zgodnie z Dz.U. 2015 poz. 1688 , ustawą z dnia 11 września 2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
Art. 37.
1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.
 
Adres punktu odbioru odpadów w Lesznie:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Saperska 23, 64-100 Leszno
 
 
Data:  30.10.2020r.
 
Informacje dotyczące Korzystania z prawa odstąpienia od umowy zobacz 

Formularz odstąpienia od umowy  zobacz

 
Formularza zwrotu towaru /  formularza reklamacji    zobacz
Proszę czekać, trwa ładowanie....